طنز خنده دار دختران دهه هفتادی

طنز خنده دار دختران دهه هفتادی

امان از دست این دخترااااااااااااا

استخر بودم اومدم دیدم 5تا اس از دوس دخدرم اومده..
اولی:کجایی؟
دومی:چرا ج نمیدی؟؟
سومی:خوش باش لیاقتت همون دختر داییته.
چهارمی:گمشو آشغال با اون مامان چاقت بااااااااااااااااای.
پنجمی:راستی با اون رفیقت بابک هم رابطه دارم گفتم که بسوزی.بای


irannaz.com