مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img1.etsystatic.com/048/0/7497515/il_570xN.703130951_1g0c.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img0.etsystatic.com/063/1/9940866/il_570xN.778773460_dpbd.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img1.etsystatic.com/070/1/9940866/il_570xN.815162131_awgz.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img0.etsystatic.com/058/2/9940866/il_570xN.747369498_llnq.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img0.etsystatic.com/056/1/9940866/il_570xN.704191190_265d.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img0.etsystatic.com/137/1/9940866/il_570xN.908940952_rka1.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img0.etsystatic.com/063/1/9940866/il_570xN.759628628_55vr.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img1.etsystatic.com/045/0/9940866/il_570xN.729533409_s7y1.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img0.etsystatic.com/063/1/9940866/il_570xN.759628628_55vr.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img1.etsystatic.com/062/1/9940866/il_570xN.797792499_o4au.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img1.etsystatic.com/053/2/9940866/il_570xN.712437777_f3ir.jpg

مدلهای ست شورت و سوتین 2016

https://img1.etsystatic.com/056/2/9940866/il_570xN.696885015_ev5m.jpg

 

گردآوری:مجله پارس پارمیس