مدلهای شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/033/0/5999609/il_570xN.556084345_40ut.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/113/0/9444417/il_570xN.879039625_s49c.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/137/0/6809897/il_570xN.858060873_suyz.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/123/0/6891295/il_570xN.923874205_fxin.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/062/0/8895908/il_570xN.799877139_bha7.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/127/1/6911148/il_570xN.856944853_7hqn.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/045/2/7835277/il_570xN.698999649_ad6a.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/018/0/7325154/il_570xN.483001315_rd6d.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/062/1/7924535/il_570xN.760233267_4pwk.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img0.etsystatic.com/019/0/7046347/il_570xN.529970844_dig9.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img0.etsystatic.com/046/0/7497389/il_570xN.722149314_b4r9.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

 

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/014/0/7325154/il_570xN.441225947_idhx.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/113/1/11474637/il_570xN.862455785_gseh.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img0.etsystatic.com/049/3/7924535/il_570xN.688873448_2z8a.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img0.etsystatic.com/067/0/8895908/il_570xN.799446124_ao1t.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img0.etsystatic.com/036/0/9284173/il_570xN.583962262_mdbd.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/102/2/11676069/il_570xN.906842403_q0xn.jpg

شال گردن دخترانه و زنانه 2016

https://img1.etsystatic.com/055/0/6809897/il_570xN.769607685_pg9r.jpg

 

گردآوری:مجله پارس پارمیس