کاریکاتور/ بوی گند فوتبال در آمد!

در حاشیه گزارش مجلس از فساد در فوتبال که با واکنش های متفاوتی مواجه شده و برخی آن را صرفا گزارشی بدون سند می دانند و برخی دیگر مدرکی معتبر علیه فساد گسترده در فوتبال!

 

خبرانلاین