شال گردن پارچه ای 2016

https://img0.etsystatic.com/120/1/6911148/il_570xN.869410518_bvun.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/140/0/10906341/il_570xN.884024879_67pk.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/117/0/8211398/il_570xN.851106193_j8h4.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/066/1/6809897/il_570xN.797588346_b91w.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/019/0/7325154/il_570xN.501354628_gpqr.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/004/2/5641151/il_570xN.387566475_7vkk.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/047/1/6426799/il_570xN.737445924_t4l4.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/034/2/7636926/il_570xN.636962458_965j.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/133/1/11676069/il_570xN.906417905_tu16.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/036/0/7519912/il_570xN.569655670_3zfe.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/140/0/5503844/il_570xN.929785438_hrcn.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/131/0/8895908/il_570xN.890202860_dqpn.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/043/1/6659705/il_570xN.645506917_2vfz.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/126/0/7754661/il_570xN.880568691_55ok.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/019/0/6740614/il_570xN.500681797_r4pl.jpg

 

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img1.etsystatic.com/049/0/5710747/il_570xN.671609977_pm1w.jpg

شال گردن پارچه ای 2016 (2)

https://img0.etsystatic.com/101/1/7835277/il_570xN.846884616_jv75.jpg

 

 

گردآوری:مجله پارس پارمیس