مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

بهره گیری از خلاقیت های ذهنی در امر طراحی پوشاک در دنیای مد بسیار حائز اهمیت است. گاهی الهام گرفتن از اطراف در طراحی کفش و کیف و پوشاک تولید محصولات جالبی را در پی دارد. به این مدلها نگاه کنید.

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

 مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

 مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه + تصاویر

مدل کفش های فانتزی و شیک پاشنه بلند زنانه

ایران

persianv.com