بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان

بازیگر سریال نور  در کنار همسرش

بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان

عمر در کنار همسرش

 بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان

اسمر در کنار همسرش

بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان


ایزل در کنار همسرش سحر

 بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان

عاصی در کنار همسرش

بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان


میرنا در کنار همسرش (بازیگر فیلم میرنا و خلیل)

بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان

مهند در کنار همسرش (بازیگر سریال عشق ممنوع)

بازیگران مطرح ترکی در کنار همسرانشان